آب قند به جاي بنزين

شايد در سالهاي آينده ، وقتي با خودروي شخصي خود به ايستگاه سوخت رساني مي رويد ، باک آن را به جاي بنزين پر از آب قند کنيد.هر چند اين گفته تنها يک شوخي ساده به نظر مي آيد ، اما ايده هاي جديد احتمال حقيقت يافتن آن را در خودروهايي که با سوخت هيدروژني کار مي کنند ، بسيار بالا برده است . تحقق اين امر به معناي برطرف شدن يکي از عمده ترين مشکلات سوختهاي هيدروژني است . خودروهايي که با اين نوع سوخت کار مي کنند، نيازمند حمل گاز هيدروژن تحت فشار هستند که اين امر نياز به حمل يک منبع بسيار سنگين و حجيم سوختي دارد ، اما آزمايش هاي جديد نشان مي دهد با حمل سوخت مايع و استخراج هيدروژن از آن ، مي توان به حل مشکل اميدوار بود. اين روش جديد - که هيدروژن را از گلوکز و هيدروکربنات هاي مربوطه توليد مي کند - از سوي جيمز دومزيک ، رندي کرترايت و روپلي دودا، 3مهندس دانشگاه ويسکونسين ارائه شده است . يک کاتاليزور پلاتيني ، کربوهيدرات را به مونوکسيد کربن و گاز هيدروژن تجزيه مي کند. منوکسيد کربن هم در واکنش با آب به دي اکسيد کربن و مقادير بيشتري هيدروژن تبديل خواهد شد. همه اين فعل و انفعالات در يک منبع - که حاوي محلول مايع تحت فشار است - در دماي نسبتا پايين 5/2 درجه سانتي گراد رخ خواهد داد که در شيوه هاي ديگر شايد تا 4برابر بيش از درجه حرارت حاضر باشد. گلوکز نوعي ماده قندي تجديدشدني است . در حال حاضر، اين ماده در مقادير زياد، از غلات تهيه مي شود و در عين حال ، مي تواند از بسياري مواد ديگر نيز حاصل شود. يکي از عمده ترين مشکلات موجود بر سر راه عملي شدن اين طرح هم دقيقا به همين موضوع برمي گردد، چرا که تامين سوخت مورد نياز ناوگان حمل ونقل کشور به اختصاص فضاي بسيار زياد براي کاشت و به عمل آوردن اين گياهان نياز دارد که چندان مقرون به صرفه نيست .

مغز مصنوعي

جام جم آنلاين- دانشمندان نخستين قسمت‎ منـطقـه‎ اي‎‎ مغز را كه‎‎ تراشه اي از جنس‎ سيليكـون‎ و شبيه‎‎‎ بخش‎ كنترل‎ كننده حافظه , خلق‎ وخو و آگاهي‎ است‎ را به صورت آزمايشگاهي تهيه كردند.
به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري‎ رويتر , محققان‎ دانشگاه كاليفرنياي‎‎ جنوبـي‎ ايـن‎ تـراشـه‎ را بـراي اجراي‎‎ كارهاي منطقه‎‎ موسوم‎ به هيپـوكـامـپ‎ ساخته‎‎‎‎ اند كه اميد مي رود در آينده به افرادي كـه مغز آنان‎ صدمه‎‎ ديده است‎ كمك‎ كند.
اين‎ تراشه‎ ابتدا در مغز موش‎ و سپـس‎ سـايـر حيوانات‎ از جمله‎ ميمون‎ آزمايش‎ مي‎ شود.

درخشان ترين ستارگان آسمان

اسفند يکي از بهترين ماههاي سال براي فعاليت هاي نجوم آماتوري است ؛ البته به شرطي که هوا مساعد باشد! هرچه به اواخر ماه و اعتدال بهاري نزديکتر مي شويم ، اين خصلت پررنگتر مي شود.يکي از اين ويژگي ها اين است که مي توان تمام ستارگان پرنور آسمان را در طول يک شب مشاهده کرد. حدود يک ساعت پس از اذان مغرب رو به افق جنوب بايستيد. شباهنگ (شعراي يماني) پرنورترين ستاره اي است که در ميان آسمان خودنمايي مي کند. بالاتر از آن و در سمت راست ، مي توانيد پيکر زيباي جبار را با 2ستاره روشن رجل الجبار و ابط الجوزا مشاهده کنيد که به ترتيب به رنگهاي سفيد و نارنجي مي درخشند. شباهنگ پرنورترين ستاره آسمان شب است ، رجل الجبار هفتمين و ابط الجوزا دهمين ستاره ؛ اما جلوه اصلي آسمان بسيار پايين تر از اين ستاره ها در نزديکي افق قرار دارد. از شهرهاي جنوبي پايتخت و حدود يک ساعت پس از اذان مغرب ، مي توان ستاره پرنور سفيدرنگي را در افق جنوبي و بسيار نزديک به افق مشاهده کرد. در جنوبي ترين نقطه ايران ارتفاع اين ستاره به 10درجه از سطح افق مي رسد. نام اين ستاره سهيل است و درخشندگي آن اندکي پيش از نصف شباهنگ سهيل دومين اختر تابناک آسمان شب است . سهيل ، يکي از ستارگان نيمکره جنوبي آسمان است و در فاصله نسبتا نزديکي از قطب جنوبي سماوي قرار دارد. در نتيجه مدت حضورش در آسمان نيمکره شمالي اندک است و به همين دليل از ديرباز در ادبيات فارسي ، نماد غيبت طولاني و دير به دير ظاهر شدن است . بهترين زمان رصد سهيل در ايران ، اسفندماه است ، زيرا حدود يک ساعت پس از اذان مغرب به بيشترين ارتفاع خود از افق مي رسد. در نواحي هم عرض تهران ، سهيل دقيقا روي خط افق ظاهر مي شود و براي مشاهده آن نياز به افق بسيار باز و تميز داريد. حال اگر به سرسو بنگريد (بخشي از آسمان را که بر فراز سر قرار دارد، سرسو مي نامند) مي توانيد زحل را که درخشان تر از ديگر ستارگان اطراف است و به رنگ زرد مي درخشد، تشخيص دهيد. در همسايگي زحل 2ستاره نسبتا پر نور قرار دارد. اگر از زحل به سمت جنوب حرکت کنيد به يک مجموعه ستاره اي به شکل 8مي رسيد. اين مجموعه بخش اصلي صورت فلکي گاو (ثور) است و به خوشه قلائص مشهور است . پرنورترين ستاره خوشه قلائص دبران نام دارد و چهاردهمين ستاره پر نور آسمان است ؛ اما اگر از زحل به سمت شمال حرکت کنيد به ستاره سفيد رنگ و پرنوري مي رسيد به نام عيوق که ششمين ستاره پرنور آسمان زمين است . در ادبيات فارسي از عيوق به عنوان بلند مرتبگي ياد شده است و دليل آن ، ارتفاع زياد اين ستاره است . اما وضعيت سيارات : اين هفته ماه به ملاقات زحل و مشتري مي رود. در شامگاه بيستم اسفند، ماه و زحل در مقارنه به سر مي برند و در نيمه شب بيست و سوم اسفندماه ، ماه به کمترين فاصله از مشتري خواهد رسيد. در آسمان صبحگاهي نيز تغييراتي ايجاد نشده است ، فقط زهره و مريخ به خورشيد نزديک شده اند. زهره کماکان پرنورترين جرم آسمان است و مريخ سرخ فام که سوسو نمي زند.
 

200ميليون جنين سالانه در دنيا سقط مي شوند

سالانه 200ميليون سقط جنين در دنيا اتفاق مي افتد که 75ميليون آن ناشي از حاملگي هاي ناخواسته است. اين آمار را دکتر سعيدي ، رئيس دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در همايش بررسي جامع ابعاد سقط جنين ارائه کرده است . به گفته او ، سالانه 80هزار مادر در دنيا به علت سقط جنين غيرقانوني ، جان خود را از دست مي دهند که مرگ بيشتر آنان به علت اقدام به سقطهاي غيرايمن است . به گفته کارشناسان ، در آفريقا از هر 150مورد سقط در سال ، يک مورد منجر به مرگ مادر مي شود. در آسيا از هر 250مورد، در امريکا از هر 900مورد و در اروپا از هر 1900مورد سقط، يک مادر به کام مرگ مي رود.