زنگ خطر در رابطه به تجاوز جنسي بالاى اطفال

مقامات ميگويند آنها منابع را در اختيار نه دارند تا در ولايات کشور با ازدياد تجاوز جنسي بالاى اطفال مجادله نمايند.

نوشته: احمد حنايش در ولايت پروان

يکي از تاريکترين کنار هاى جامعه افغاني ، لواطت يا مناسبات جنسي توسط مردان باآ پسران که در سنين کوچک بوده ميباشد ، و اين کار در بعضى نقاط کشور در حالى رو به افزايش است که به گفته مردم دو ولايت که به آن منابع قريب بودند طالبان براى آن حکم مرگ را اعلام داشته بودند.

باشنده گان ولايت پروان و کاپيسا که در شمال کابل است گذارش ميدهند که براى مردان محل و بخصوص قومندانان نظامي اين يک امر عاديست که پسرانى را که عمر شان کمتر از 14 سال باشد با خود به محافل عروسي و تجليل هاى ديگرى برده ، آنها را مجبور به رقص ساخته و در بعضى موارد با آنان لواطت ميکنند.

عبدالمعروف از ولايت پروان به اداره گذارشدهي جنگ و صلح گفت: اين کار درينجا حرف عاديست. چند روز قبل من به يک محفل عروسي رفتم که در آنجا خواننده را که دعوت کرده بودند يک پسر تقريبا14 ساله و خيلى خوش چهره بود.

هنگاميکه او آواز ميخواند يک تعداد اشخاص مسلح وارد تالار گرديدند، و يکي آنها به پسر حکم کرد که رقص کند و بقيه اعضاى گروه با او همراهي کنند. خواننده ترسيد و به گيريه کردن آغاز کرد، و تاکيد ميکرد که نميتواند برقصد، ولى آنها تهديدش کردند که اگر رقص نه کند او را خواهند کشت. بعد از آنکه او رقص کرد ، پس از چند لحظه او را با خود بردند.

معروف گفت: بعضى قومندانان محلي بعد از آنکه براى پسر مقبول سگرت، تحايف ، لباس نو و بوت ميدهند و آنها را به تماشاى فلم هاى برهنه دعوت ميکنند بين هم رقابت نيز ميکنند. آنها ازين پسران مانند برده ها کار ميگيرند.

در ولايت کاپيسا يک فلمبردار که نخواست اسم خود را بگيرد به اداره گذارشدهي جنگ و صلح گفت: يک شب چند نفر مسلح بخانه من آمدند و ميخواستند محفل شانرا فلمبرداري کنم. چون ناوخت بود، معذرت خويشرا پيش کردم ، اما آنها مرا مجبور ساختند که به دعوت شان بروم.

وقتى آنجا رسيدم يک پسر مقبول رقص ميکرد. محفل تا ناوقت شب دوام يافت و من بايد همه را فلمبرداري ميکردم يعنى آنها که با پسر هر چي کردند از آن فلم گرفتم. چيزى را که ديدم اعمال انساني نه بود.

وقتى کار آنها تمام شد کست را گرفتند و مرا اجازه دادند که بروم.

با وجود سنت پرستي عميق جامعه افغاني ، و رعايت شديد دين اسلام در بين مردم، گذارشاتى در رابطه به عنعنه لواطت مردان با پسران خوردسال در بعضى از مناطق کشور و بخصوص در ولايت قندهار که نزديک مرز پاکستان است ، و با وجود آنکه اين کار در قانون افغاني و اسلامي ممنوع است هنوز هم ميرسد.

طبق گذارشات رسانه هاى خبري غربي هنگام و بعد از سقوط طالبان، بزودي ازدياد قدرت و نفوذ ملا عمر رهبر آنها به نسبت مداخله بين کشمکش پر تشدد دو قومندان بالاى يک پسر افزوني يافت.

بعد از آن درخواست ها براى مداخله عمر مى آمد و شهرت اش زياد شد. هنگام زمامداري طالبان، آنعده مردانى که متهم به تجاوز جنسي بالاى پسران مى شدند توسط تانک ديوار بر سر شان انداخته مى شد و نتيجه آن مرگ حتمي بود.

زنده شدن دوباره اين کار ها، و قضاياى ديگر در رابطه به تجاوز جنسي بالاى پسران و استثمار آنها باعث آن شد که مقامات محلي و بعضى از سازمان هاى خيريه سيمينارى را داير نمايند تا در بين مردم در رابطه به حقوق اطفال آگاهي بوجود آيد.

به گفته صادقه شهباز يکي از مربيون سيمينار شهرک چاريکار در ولايت مرکزي پروان ، آگاهي در مورد حقوق اطفال آنقدر کم بود که بعد از صحبت با وزارت تعليم و تربيه تصميم گرفته شده است که در نصاب تعليمي شامل شود.

از موسسه چلدرن اين کرايسيس يا اطفال مواجه با بحران غلام حضرت به خبرنگار ما گفت: ما در رابطه به تشدد عليه اطفال و اينکه حقوق آنها مورد احترام قرار نه ميگيرد گذارشات زيادي داريم. حکومت به اين موضوع توجه مبذول نميدارد و تنها در مورد کمک هاى مالي دلچسپي دارد.

ولى به نظر ما حقوق اطفال خيلى ها مهم است و بايد حفظ شود، در غير آن آنها قرباني تشدد بوده گمراه خواهند شد.

در ولايت پروان و کاپيسا بعضى مردم محلي ملامتي را بالاى تاثيرات جنگ 23 ساله ميندازند زيرا آنها آنرا به شکل شکست عنعنوي جامعه ميبينند.

عبدالوحيد از ولايت پروان ميگويد: من فکر ميکنم جنگ داخلي در افغانستان فضاى غير سالم و نامصئونى را بوجود آورده است. بخصوص به حقوق اطفال هيچ توجه صورت نميگيرد. من اطفال را در ديده ام که در کوچه والدين ايشان آنانرا لت و کوب ميکنند. نتيجه آن اين است که آنها خانه را ترک نموده و با مشکلات مواجه ميشوند.

جواد که در ولسوالي جبل السراج ولايت پروان دوکان دارد همچنان ميگويد که والدين بايد فهم و خوصله فراوان داشته باشند. آن اطفاليکه از طرف والدين از خانه بيرون ميشوند به کوچه ها رفته و کسى آنانرا خانه ميبرند تا نوکر خانه شان شوند و يا آنها را براى بر آورده ساختن احساسات جنسي ميبرند. آنها به حالتى ميرسند که نميتوانند ديگر بخانه بروند حتى اگر والدين ايشان از آنها بخواهند.

يک باشنده ديگر ولايت پروان سيد حبيب باور دارد اطافليکه در خانواده هاى که دو خانم دارند که در جامعه اسلامي عام است ، بعضى اوقات با ايشان روش نادرست صورت ميگيرد. اطفال از محبت والدين محروم شده و در جاى ديگر خواهان پناه ميگردند.

در ولايت پروان و کاپيسا در رابطه به گذارشات تجاوز جنسي بالاى پسران عبدالجليل خان ريس اداره جرايم اطفال وزارت امور داخله در کابل به خبرنگار ما گفت: ما درين عرصه که اطفال را از چنين روش غير اخلاقي نجات داده باشيم زياد کار کرديم، حتى تا اندازه که سعى مينمايم مانع ديدن فلم هاى برهنه شويم که در کابل بطور غيرقانوني نشان داده ميشود.

چنانچه فعاليت هاى ما تنها به کابل منحصر بوده و پول و کارکنان کافي نداريم تا با اطفال در ولايات کمک کينيم.