اجراآت کرزى ، در آئينه قضاوت افغانها

از اجراآت يکساله رئيس جمهور حامد کرزى بر رسى متفاوت صورت ميگيرد.

نوشته: محمد شفيق حقپال

مردم رنجديده افغا نستان بر اجراآت يکساله رييس جمهور حامد کرزى نظرات متفاوت ابراز ميدارند. او را بخاطر بهبودى ها در عرصه تامين آزادى هاى مدنىو تعليم و تربيه مىستايند اما در مورد عدم پيشرفت در ساحه تا مين وحدت و احياى مجدد اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار ميدهند.

کرزى ، يکسال قبل، با تعويض بر هان الدين ربانى، در راس يک اداره موقت قرار گرفت. در لويه جرگه ايکه در ماه جون گذشته بر گذار گرديد او، با گرفتن 1295 راى ، رقيب انتخاباتى اش مسعوده جلال را که صرف 171 راى بدست آورده بود به اسانى شکست داد .

کرزى جامعه بين المللى را متهم نمود که به تعهداتش مبنى بر ارائه کمک هاى مالى پابندى نشان نداده است وخود تعهدنمود که بر نامه اعمار مجدد کشور بخصوص در عرصه اعمار مجدد جاده هاى ويرا ن شده توسط بمبارانها ، را به پيش خواهد برد.

ناگفته نبايد گذاشت که او در کنفرانس مطبوعاتىکه پس از انتخابش تدوير يافته بود به يکرشته سوالات مبنى بر اينکه براى مقابله با جنگسالاران نيرو مند که هنوز از نفوذ کافى در مناطق شان بر خور دار اند، و به تقاضا هاى رئيس دولت مبنى بر ترک مخاصمت ها بخاطر وحدت ملى، وقعى قايل نشده اند، چه بر نامه اى دارد؟ .پاسخ هاى نامشخص ارائه نمود.

بدون در اختيار داشتن يک ارتش ملى نيرو مند، که همين اکنون سر در بيضه دارد، رئيس دولت براى مقابله با فر ماندهان محلى، بيچاره است.

ظهور افغان ، محرر جريده اراده به خبر نگار ما گفت ( بسيارى از مناطق به نوعى اداره هاى شخصىملوک التوايفى تبديل شده است . در اين مناطق احترام به حقوق بشر اصلا وجود ندارد. بعضى از فر ماندهان محلى زندانهاىشخصى خود را دارند و اختطاف وارتکاب ديگر جرايم کاملا متداول است. سر بازان خارجى در کشور ماجا بجا شده است تا امنيت را تامين نمايند اماتامين امنيت هيچگونه ضمانتى ندارد.)

آنچه در ذهن بسيارى مردم هنوز سنگينى ميکند مساله دسترسى به احتياجات اوليه زندگى است . تهيه برق نا مطمئن، نبود اشتغال، کمبود دوکتوران با کفايت و ادويه و گرانى قيمت هاى مواد اوليه. در رابطه به اين مسائل حکومت کرزى مورد انتقاد شديد مردم عوام و اهل فن و مسلک قرار گرفت.

محمدالدين يکتن از باشنده هاى کابل گفت ( از وقتى که حکومت کرزى رويکار آمده است ما کدام تغيرعمده در زندگى خود نديده ايم. بسيارى خانه ها برق ندارد و نرخ اشيا پائين نيامده.يگانه تغير اين است که سينما ها دو باره باز گرديده و زنها ديگر برقع نميپوشند. بجاى طالبان دستار بسر ، حالا ديگر با سر بازانى مواجه هستيم که کلاه هاى عسکرى ويا پوليس بسر دارند.)

سهيلا که در يکى از ادارات حکومتى ايفاى وظيفه ميکند از انکشافاتيکه پس از رويکار آمدن حکومت انتقالى ، در زندگى زنان رو نما گرديده است ، با احتياط استقبال بعمل آورد. وى ميگويد ( در دوران رژيم طالبان ما نمىتوانستيم به مکتب و يا کار برويم و حالا ميتوانيم. خوب، در ساليکه گذشت انتظار ميرفت که بهبودى مخصوصا در ساحه اقتصادى بوجود بيايد که متاسفانه جامه عمل نپوشيد.)

خواجه عبدالبصير مالک يک قر طاسيه فروشى در شهر کابل ، مفاد دوران بقدرت رسيدن کرزى را در دکانش حس نموده است. او از تنوع غذا ها بر روى سفره اش و از اعاده نشرات تلويزيون که توسط طالبان ممنوع قرار داده شده بود، خرسند است. وى ميگويد ( در دوران رژيم طالبان من روزانه 50000 افغانى عايد داشتم و حالا روزانه 300000 افغانى عايد دارم.) بصير ميگويد (البته ، وضع برق و آب از بد بد تر شده است.)

خبر نگاران ازبوجود آمدن مطبوعات مستقل( فعلا در حدود 150 نشريه از چاپ مى بر ايند )در تحت حکومت کنونى استقبال بعمل مى آورند. اما هوشدار ميدهند که اين مطبوعات کدام اتکاء قانونى ندارد و در ولاياتيکه تحت اداره جنگسالاران است اصلا وجود ندارد.

يکى از خبر نگاران افغان که براى يک ستيشن راديوى بين المللى در کابل ايفاى وظيفه ميکند ونخواست که نامش فاش شود گفت ( حکومت ، آزادى مطبوعات را اعلان نموده ا ست اما هنوز هستند دسته هائيکه مانع کار مستقلانه خبر نگاران ميشوند. مجموع 150 نشريه تنها درکابل نشر ميشوند. بسيارى از خبر نگاران در ولايات روزانه موردتهديد فر ماندهان محلى قرار ميگيرند.)

در اخير ماه گذشته سر دبير هفته نامه مستقل فردا بدستور وزير دفاع محمد قسيم فهيم زندانى شد. البته جرمش اين بود که کارتونى را بچاپ رسانيده بود که در آن حامد کرزى هجو شده بود. وى به اثر مداخله رئيس دولت که در موقع دستگيرى اش خارج کشور بود، روز بعد اززندان رها گرديد.

معلمين از بهبودى هائيکه در عرصه آموزش و پرورش رو نما گرديده مخصوصا در رابطه به زنان استقبال بعمل مى آورند. آنچه کرزى نيز بحيث يکى از بزرگترين دست آورد هاى يکساله حکومتش ياد آورى مينمايد. درلحظه موجود سه مليون کودک در مکاتب و 26 هزار دانشجو در دانشگاه هاثبت و380 کورس سواد آموزى در کشور به فعاليت آغاز نموده است. تخمين زده ميشود که 65 در صد نفوس کشور خواندن ويا نوشتن را بلد نيستند.

محمدآجان استاد ادبيات در دانشگاه کابل ميگويد ( تعداد دانش آموزان در دانشگاه ها افزايش يافته اما مشکلات ليليه هاى دانش آموزان رفع نشده است.) در ماه نوا مبر، زمانى هفت نفراز دانش آموزان کشته و تعداد زياد شان زخمى شدندکه پوليس بر روى دانش آموزان تظاهر کننده، که بخاطر خرابى وضع ليليه هاى شان دست به تظاهر زده بودند، آتش گشودند.

محمد آجان مى افزايد ( نه کتابخانه دانشگاه و نه دانش آموزان کتاب دارند. به اين ترتيب سطح تحصيلى شان در مجموع پائين است) وى همچنان مى افزايد ( اميد هاييکه ما از حکومت جديد داشتيم به ثمر نرسيد. کرزى مساعى فراوان بخرچ داد که وضع را بهبود بخشد اما موانع زياد در راهش خلق نموده اند. مخصوصا توسط آنانيکه در مقامات بالا قرار دارند.)

با آوردن وسايل جديد از خارج و پيپش کشيدن افراد با کفايت، حکومت جديد بهبودى هاى معينى را همچنان در عرصه صحت عامه بوجود آورده است. امابه اساس گفته دوکتوران ( معاشات دوکتوران کماکان خيلى ها پائين است. در حاليکه تعداد مريضان بيشمار است ، تعداد بيمارستان وهمکاران طبى کافى وجود ندارد). دوکتور نجيب حليم معاون رئيس شفاخانه وزير اکبر خان در مورد ميگويد ( هيچکس بفکر ساختن بيمارستان در ولايات نشده است. بخاطر نبودن وسايل ، مادران در حين ولادت تلف ميشوند.)

کرزى خود نيز در بيانيه اش که بمناسبت سالگرد حکومتش ايراد نمود، از مردم خسته از جنگ خواست تا بى حوصله نشوند. وى گفت ( نميتوانيم دو دهه جنگ را ناديده بگيريم و نبايداز حکومت توقع معجزه داشته باشيم. من از مردم افغا نستان ميخواهم که مشکلات را با ما يکجا تحمل نمايند.)