بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان

 


 

.
. 󤑕
󤑕 . 
. 
; -
. 엨
. 쐢 . .
.
-
.
餯 엨 .
. . . 쐢
. 鐤 듑
.
.
.
. 듑 
. 
󤑕
. 
 . 
.
󤑕  .
.
󡐢
. 󡐢
򛐖 .
. .
. .
⛤ 𗨓 󤑕 .
.
󤑕
󤑕
䐥 .
.
𗨢  .
.
.
.
.
-
. -
.
.
䐐 
.
`
.
. 󢗨
.
. 餯
.  ꗨ

//

بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان