بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان

 


.  됤
됤 . 
:
; -
. -
엨 됤
. . . .
. 믑 .
.
. 򡤓
󡐢 񲑨 됤
됤  .
됤 듯 .
:
;( 됤 쐤 ) 됤 㓑 -
; 쐢 -
; 쐢 -
; -
; -
; 쓑 -
; -
; -
.  -
; 쐢 -
;쐤 㓑 -
.  -
񟐤
:
; -
. 餯 엨 -
됤 .
. 
: . 됤
; -
; -
; -
; -
; -
; -
; -
; -
; -
. -.
񲑨
.
. 
. 𗨓
: 됤
;  -
; -
; 󡐢 -
; -
. -
㛐 
.
. 뤯
. ꤟ
. 
. 񲑨 𰨑
.
.
;
󑡢
.
엨 됤
.
         ( ) .  . 됤    
.
.
. .
엨 . .
 . 엨 .
 .
. 𢐢
/
. 
.
.

//

بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان